Ấn “Lương Tài Hầu chi ấn” được công nhận là bảo vật quốc gia