Báo cáo mô hình “Công tác tuyên truyền, giáo dục về biển đảo trong học sinh – sinh viên và đoàn viên – thanh niên”