Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh