Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia