Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận Di tích Văn hóa Lịch sử cấp Quốc gia