Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận hiện vật gia đình ông Đặng Minh Trực hiến tặng tại Phú Yên