Chương trình “Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh – sinh viên”