Chương trình “Về nguồn – Theo dòng lịch sử” tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh