Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời và Hội đồng cố vấn ngày 6/6/1969 tại căn cứ Bắc Tây Ninh