Đồng bào miền Nam tại các vùng căn cứ giải phóng và nội thành Sài Gòn tổ chức Lễ truy điệu Bác Hồ