Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn tham gia cuộc biểu tình của học sinh trước dinh của Trần Văn Hữu