Giới thiệu sách mới năm 2011 – 2012 của Thư viện  Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh