Giới thiệu sách mới nhập của Thư viện bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh