Hành trình “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” năm 2020 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh