Hành trình trải nghiệm “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh