“Hành trình xuôi dòng thời gian – Mở mang tri thức” tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh