Hội thao Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013