HỘI THAO LẦN 3 – NĂM 2011 CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH