HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA CÁC BẢO TÀNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ BẢO QUẢN”