Khai mạc triển lãm “Hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh”