Khai mạc triển lãm “QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ẤN ĐỘ, 50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”