“Khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng” được công nhận là bảo vật quốc gia