KỶ NỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH. SINH VIÊN(09/01/1950 – 09/01/2023)