Lễ phát động Cuộc thi ảnh Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Lần 1 – năm 2014