Sinh hoạt chuyên đề: “Nghệ thuật hóa trang hệ thống tính cách nhân vật của Hát bội”