Tham gia Liên hoan văn nghệ “Tình Bác sáng đời ta”