Tuyên ngôn Độc lập – Giá trị lịch sử trường tồn với thời gian