“Về nguồn” tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh: Thanh niên Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh tự hào, tiếp bước Thành phố anh hùng.