Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng là Bảo tàng hạng I