Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 35 năm thành lập và khai mạc trưng bày chuyên đề “Hiện vật từ những sưu tập của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh”