Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong 100 điều thú vị