Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận màn hình Samsung