Báo Tuổi trẻ Trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh