CHƯƠNG TRÌNH “KHÓA MÙA HÈ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH BẢO TÀNG”