Đón tiếp đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, Lào