HOẠT ĐỘNG ĐƯA BẢO TÀNG VỀ VỚI HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN ĐỀ “THÀNH PHỐ TÔI YÊU”