Hội Di sản Thành phố trao tặng hiện vật của Nhà yêu nước Nguyễn Thông cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh