Hội thảo “Di sản đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong quá trình hiện đại hóa: Bảo tồn để phát triển bền vững”