Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Du Xuân – Cổ ngoạn” Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh