Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh”