Khai mạc trưng bày chuyên đề “Trần Văn Khê – Trăm năm còn mãi”