“Không gian Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai