Lễ khai mạc phòng trưng bày chuyen đề  “Cổ vật từ những sưu tập”