Lính viễn chinh Mỹ và quân đồng minh của Mỹ xâm lược miền Nam.