Nhà sưu tập Bùi Văn Quang tặng hiện vật cho Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh