Tham gia Hội thi “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn”