Tham gia Ngày hội “Di sản Văn hóa – Hành trình khám phá, bảo tồn và phát huy”