THÔNG BÁO CHỈNH LÝ PHÒNG “THƯƠNG CẢNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ” VÀ “CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP”