“Thư pháp Việt – Tâm hồn Việt” tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh