Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đạt “Giải thưởng du lịch hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015”