nam bộ kháng chiến – Trang sử hào hùng mùa thu năm 1945